تمدید و پشتیبانی نرم افزار هلو

عنوان و کد نرم افزارهزینه تمدید تشویقیتعرفه تمدیدتعرفه تمدید با تاخیر 3 تا 6 ماه 10 درصدتعرفه تمدید با تاخیر 6 تا 12 ماه 20 درصدتعرفه تمدید با تاخیر 12 تا 18 ماه 30 درصدتعرفه تمدید با تاخیر 18 ماه تا 2 سال 40 درصدتعرفه تمدید با تاخیر 2 سال به بالا 50 درصد
فروشگاهی پایه کد 10

45600 تومان

تمدید تشویقی کد 10

57000تومان

تمدید کد 10

62700 تومان

تمدید کد 10 با 10 درصد تاخیر

68400 تومان

تمدید کد 10 با 20 درصد تاخیر

74100 تومان

تمدید کد 10 با 30 درصد تاخیر

79800 تومان

تمدید کد 10 با 40 درصد تاخیر

85500 تومان

تمدید کد 10 با 50 درصد تاخیر

فروشگاهی ساده کد 11

69600 تومان

تمدید تشویقی کد 11

87000تومان

تمدید کد 11

95700 تومان

تمدید کد 11 با 10 درصد تاخیر

104400 تومان

تمدید کد 11 با 20 درصد تاخیر

113100 تومان

تمدید کد 11 با 30 درصد تاخیر

121800 تومان

تمدید کد 11 با 40 درصد تاخیر

130500 تومان

تمدید کد 11 با 50 درصد تاخیر

فروشگاهی متوسط کد 12

109600 تومان

تمدید تشویقی کد 12

137000تومان

تمدید کد 12

150700 تومان

تمدید کد 12 با 10 درصد تاخیر

164400 تومان

تمدید کد12 با 20 درصد تاخیر

178100 تومان

تمدید کد 12 با 30 درصد تاخیر

191800 تومان

تمدید کد 12 با 40 درصد تاخیر

205500 تومان

تمدید کد 12 با 50 درصد تاخیر

فروشگاهی پیشرفته کد 13

157600 تومان

تمدید تشویقی کد 13

197000تومان

تمدید کد 13

216700 تومان

تمدید کد 13 با 10 درصد تاخیر

236400 تومان

تمدید کد 13 با 20 درصد تاخیر

256100 تومان

تمدید کد 13 با 30 درصد تاخیر

275800 تومان

تمدید کد 13 با 40 درصد تاخیر

295500 تومان

تمدید کد 13 با 50 درصد تاخیر

فروشگاهی 2 کاربره کد 15

365600 تومان

تمدید تشویقی کد 15

457000تومان

تمدید کد 15

شرکتی ساده کد 21

85600 تومان

تمدید تشویقی کد 21

107000تومان

تمدید کد 21

117700 تومان

تمدید کد 21 با 10 درصد تاخیر

128400 تومان

تمدید کد 21 با 20 درصد تاخیر

139100 تومان

تمدید کد 21 با 30 درصد تاخیر

149800 تومان

تمدید کد 21 با 40 درصد تاخیر

160500 تومان

تمدید کد 21 با 50 درصد تاخیر

شرکتی متوسط کد 22

133600 تومان

تمدید تشویقی کد 22

167000تومان

تمدید کد 22

183700 تومان

تمدید کد 22 با 10 درصد تاخیر

200400 تومان

تمدید کد 22 با 20 درصد تاخیر

217100 تومان

تمدید کد 22 با 30 درصد تاخیر

233800 تومان

تمدید کد 22 با 40 درصد تاخیر

250500 تومان

تمدید کد 22 با 50 درصد تاخیر

شرکتی پیشرفته کد 23

181600 تومان

تمدید تشویقی کد 23

227000تومان

تمدید کد 23

249700تومان

تمدید کد 23 با 10 درصد تاخیر

272400 تومان

تمدید کد 23 با 20 درصد تاخیر

295100 تومان

تمدید کد 23 با 30 درصد تاخیر

317800 تومان

تمدید کد 23 با 40 درصد تاخیر

340500 تومان

تمدید کد 23 با 50 درصد تاخیر

شرکتی ویژه کد24

237600 تومان

تمدید تشویقی کد 24

297000تومان

تمدید کد 24

326700 تومان

تمدید کد 24 با 10 درصد تاخیر

356400 تومان

تمدید کد 24 با 20 درصد تاخیر

386100 تومان

تمدید کد 24 با 30 درصد تاخیر

415800 تومان

تمدید کد 24 با 40 درصد تاخیر

445500 تومان

تمدید کد 24 با 50 درصد تاخیر

شرکتی2 کاربره کد 25

381600 تومان

تمدید تشویقی کد 25

477000تومان

تمدید کد 25

نرم افزار الکترونیک کد 53

117600 تومان

تمدید تشویقی کد 53

147000 تومان

تمدید کد 53

161700 تومان

تمدید کد 53 با 10 درصد تاخیر

176400 تومان

تمدید کد 53 با 20 درصد تاخیر

191100 تومان

تمدید کد 53 با 30 درصد تاخیر

205800 تومان

تمدید کد 53 با 40 درصد تاخیر

220500 تومان

تمدید کد 53 با 50 درصد تاخیر

نرم افزار رستوران ساده کد 55

93600 تومان

تمدید تشویقی کد 55

117000 تومان

تمدید کد 55

128700 تومان

تمدید کد 55 با 10 درصد تاخیر

140400 تومان

تمدید کد 55 با 20 درصد تاخیر

152100 تومان

تمدید کد 55 با 30 درصد تاخیر

163800 تومان

تمدید کد 55 با 40 درصد تاخیر

175500 تومان

تمدید کد 55 با 50 درصد تاخیر

نرم افزار رستوران متوسط کد 56

117600 تومان

تمدید تشویقی کد 56

147000 تومان

تمدید کد 56

161700 تومان

تمدید کد 56 با 10 درصد تاخیر

176400 تومان

تمدید کد 56 با 20 درصد تاخیر

191100 تومان

تمدید کد 56 با 30 درصد تاخیر

205800 تومان

تمدید کد 56 با 40 درصد تاخیر

220500 تومان

تمدید کد 56 با 50 درصد تاخیر

نرم افزار رستوران پیشرفته کد 57

149600 تومان

تمدید تشویقی کد 57

187000 تومان

تمدید کد 57

205700 تومان

تمدید کد 57 با 10 درصد تاخیر

224400 تومان

تمدید کد 57 با 20 درصد تاخیر

243100 تومان

تمدید کد 57 با 30 درصد تاخیر

261800 تومان

تمدید کد 57 با 40 درصد تاخیر

280500 تومان

تمدید کد 57 با 50 درصد تاخیر